داغ توصیه می شود

ZHU ZHOU SHUANGLING TECHNOLOGY CO., LTD.

دستگاه خم کننده لوله القایی

لوله های خمشی برای صنعت هسته ای، صنعت نفت و غیره

داغ توصیه می شود

تجهیزات اتمیزه کردن گاز پودر فلز

شرکت ملی فناوری پیشرفته

تامین کننده تجهیزات صنعت برق هسته ای چین

تامین کننده تجهیزات هوافضای چین

شریک آزمایشگاه کلید ملی چین